فعالیت " جمهوری اسلامی ایران روز پنج شنبه/کاهش گرد و غبار در جنوب از امشب.