رویکرد شورای شهر از شفافیت در همه سطوح/ شهردار اشاره کرد که ما با کسی تعارف او