عوارض ورود به طراحی مجموعه ای از ترافیک حذف شده اند