واکنش وزیر امور خارجه در اسناد ادعایی ایالات متحده ایران را به ارتباط با القاعده