دادگاه میثاق تمیمی نماد مقاومت در برابر اسرائیل است که برگزار خواهد شد