"دانلود راز قدرت"; پیشنهادی مغلوب ساختن پیشی جستن برای معلمان برای مقابله با تیراندازی