اشعه فوق کوتاه با استفاده از نور برای مطالعه مولکول است که در ایران تولید