این مربی تیم ملی است که در لهستان دستگیر شده است که او بود ؟