چرا بانک مرکزی متوسط قیمت مواد غذایی شما می دانید, آن نمی باشد?