اولین e-چین و ایالات متحده در عصر مغلوب ساختن پیشی جستن