واکنش طنز فرستاده شده به اظهارات علی کریمی: فوتبال ورزشی در هزینه از من نیست