پیشنهادات و انتقادات از وزارت بهداشت در مورد گرفتن تست در شورای انقلاب فرهنگی غربالگری