اگر قانون اساسی خود را نیز اجرا شود ما با مشکل روبرو نیست/ سال آینده سال شادی مردم