هنگامی که در ترکیب با طرح های فرش ایرانی, نقاشی و.... خود را در رنج