وزیر صنعت و معدن و تجارت ایران با رئیس پارلمان عراق