نشست نمایندگان انجمن نویسندگان ورزشی, یک عضو شورای شهر